Externe privacyverklaring INGENICO

1. Privacyverklaring

1.1. Ingenico Group S.A., diens gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (samen INGENICO, wij/ons/onze) streven ernaar de privacy van onze klanten en gebruikers (u/uw) die contact hebben met INGENICO te beschermen. U kunt ons informatie over uzelf verstrekken wanneer u formulieren op onze website (de Website) invult, of per brief, telefoon, e-mail of op een andere wijze met ons correspondeert. Deze externe privacyverklaring (de Privacyverklaring) legt uit hoe we persoonsgegevens verzamelen en delen en is bedoeld om u te informeren over de manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken en de manieren waarop we persoonsgegevens die u aan ons verstrekt met anderen delen.

1.2. Indien u klant van ons bent, staat in uw contract met ons in meer detail vermeld hoe we uw persoonsgegevens gebruiken.

1.3. De Website kan links naar websites van derden bevatten (bijvoorbeeld voor registratie voor evenementen die door derden worden georganiseerd).  Indien u een link naar een website van een derde volgt, dient u er zich van bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacyverklaringen hanteren en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke verklaringen of het verwerken van uw persoonsgegevens via die websites.  U dient deze verklaringen dan ook te lezen voordat u persoonsgegevens aan websites van derden verstrekt.

1.4. Deze Privacyverklaring is bedoeld om onze privacy procedures uit te leggen en gaat in op het volgende:

(a) Welke persoonsgegevens van u we verzamelen;

(b) Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken;

(c) Hoe we uw persoonsgegevens beschermen;

(d) Wat uw rechten zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen;

(e) Ons cookiebeleid;

(f) Wijzigingen in onze privacyverklaring en/of ons cookiebeleid.

 

2. Gegevens die we over u kunnen verzamelen

Alle of een deel van de volgende persoonsgegevens over u zullen wij verzamelen en verwerken:

 • Gegevens die u ons verstrekt: persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een formulier op onze website invult, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, land en bedrijf (en/of de branche waarin u werkzaam bent). Het is tevens mogelijk dat we informatie verwerken over uw opleiding en werkervaring in verband met een vacature bij INGENICO waarvoor u in aanmerking wilt komen. U kunt ons ook contactgegevens, adresgegevens en bankgegevens verstrekken om ons in staat te stellen een contract uit te voeren dat u met ons bent aangegaan of om betalingen aan u te kunnen voldoen met betrekking tot goederen of diensten die u aan ons levert; 
   
 • Correspondentie en andere communicaties: indien u per telefoon, brief of e-mail contact met ons opneemt, houden we doorgaans een verslag van deze correspondentie of communicatie bij;
   
 • Enquête-informatie en feedback: we kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden of om feedback te verstrekken die we gebruiken om ons product- en dienstenaanbod te ontwikkelen en te verbeteren.  In deze omstandigheid zullen we de informatie uit de ingevulde enquête/het feedbackverzoek verzamelen;
   
 • Gebruik van website en communicatie: gegevens over uw bezoeken aan de websites en informatie die verzameld wordt via cookies en andere trackingtechnologieën, waaronder, maar niet beperkt tot, uw IP-adres en domeinnaam, uw browserversie en besturingssysteem, de taal van de browser, de tijd van toegang, dataverkeer, locatiegegevens, weblogs, bewegingen op de website, verwijzende websites en andere communicatiegegevens.  Het is tevens mogelijk dat we informatie verzamelen over de pagina’s die u binnen de Website bekijkt en andere handelingen die u verricht wanneer u ons bezoekt. Bovendien is het mogelijk dat we zulke technologieën ook gebruiken om te bepalen of u een e-mail van ons hebt geopend of in een e-mail van ons een link hebt aangeklikt.
   
 • Informatie van derden: we kunnen uw gegevens ook via andere bronnen verkrijgen, bijvoorbeeld van gelieerde ondernemingen of zakenpartners in verband met zakelijke mogelijkheden, of van zoekmachines, kredietinformatiebureaus of overheidsinstanties in verband met onze due diligence processen.

 

3. Gebruik van uw persoonsgegevens

3.1. In deze paragraaf beschrijven we de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en bewaren en geven we, in overeenstemming met onze verplichting onder de Europese verordening, de rechtsgronden aan op basis waarvan we deze informatie verwerken.

3.2. Deze rechtsgronden worden uiteengezet in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming die bedrijven uitsluitend toestaat persoonsgegevens te verwerken op specifieke rechtsgronden zoals die in de wet zijn vastgelegd (de volledige beschrijving van elk van deze rechtsgronden vindt u hier)

3.3. Wij delen informatie met derden om de onderstaande redenen. Graag willen wij u erop wijzen dat het ook mogelijk is dat we persoonsgegevens delen met dienstverleners, opdrachtnemers, agenten, adviseurs (bijv. juridische, financiële, zakelijke of andere adviseurs) en gelieerde ondernemingen van INGENICO die activiteiten in onze naam uitvoeren, alsmede aan andere leden van de INGENICO Groep.

(a) Om effectief met u te communiceren en onze bedrijfsactiviteiten te verrichten, waaronder het kunnen voldoen aan uw verzoeken. Om te reageren op uw contactverzoek, uw registratieverzoek voor evenementen die door INGENICO worden georganiseerd of uw verzoek om een afspraak met een van onze experts, om te reageren op uw verzoek om een voorstel of offerte indien u interesse hebt om met ons samen te werken, om te reageren op uw sollicitatie, om anderszins met u en/of andere interne en externe partijen over u te communiceren, of om onze verplichtingen na te komen die voortkomen uit overeenkomsten die we met u zijn aangegaan;
Rechtvaardiging van gebruik: uitvoering van een overeenkomst, gerechtvaardigd belang (om ons in staat te stellen onze verplichtingen na te komen en onze diensten aan u te verlenen).
 

(b) Om u toegang te verlenen tot afgeschermde delen van de Website. Om u een online account te verstrekken en toegang te verlenen tot afgeschermde delen, zoals de afbeeldingendatabase van de Mediabibliotheek van de Groep, wanneer u een formulier hebt ingevuld om een account op onze Website aan te maken.
Rechtvaardiging van gebruik: uitvoering van een overeenkomst.
 

(c) Om u marketingmaterialen te verstrekken. Om u e-mailnotificaties, updates, aanbiedingen en uitnodigingen voor INGENICO-evenementen te sturen, wanneer u ervoor gekozen hebt deze te ontvangen.  We kunnen uw gegevens ook gebruiken om onze eigen producten en diensten en die van onze geselecteerde partners bij u onder de aandacht te brengen via [post, e-mail, sms, telefoon en fax], en wanneer dat wettelijk verplicht is, zullen we om uw toestemming vragen op het moment dat we uw gegevens verzamelen om een van deze typen marketing uit te voeren.  We zullen u in elke elektronische marketingcommunicatie die we u sturen de mogelijkheid geven u af te melden voor verdere communicatie, of u kunt zich afmelden door contact met ons op te nemen op de manier zoals beschreven in de paragraaf “Contact met ons opnemen”.
Rechtvaardiging van gebruik: toestemming, gerechtvaardigd belang (om u op de hoogte te houden van nieuws over onze producten en diensten).

(d) Voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden. Om uw persoonsgegevens te analyseren om uw diensten- en marketingbehoeften en die van andere klanten beter te begrijpen, om meer inzicht te krijgen in onze activiteiten en om onze producten en diensten te ontwikkelen;
Rechtvaardiging van gebruik: gerechtvaardigd belang (om ons in staat te stellen onze diensten te verbeteren).
 

(e) Om uw ervaring op onze Websites te personaliseren. Om middels verschillende technologieën statistieken te verzamelen over het gebruik en de effectiviteit van onze Websites en onze interactie met u af te stemmen (zie paragraaf 6 voor meer informatie).
Rechtvaardiging van gebruik: toestemming, gerechtvaardigd belang (om uw gebruikerservaring te verbeteren).
 

(f) Om bepaalde activiteiten te controleren. Om vragen en transacties te controleren om de servicekwaliteit te kunnen garanderen, procedures na te kunnen leven en om fraude tegen te gaan; 
Rechtvaardiging van gebruik: wettelijke verplichtingen, juridische vorderingen, gerechtvaardigd belang (om de kwaliteit en rechtmatigheid van onze diensten te waarborgen).
 

(g) Om u te informeren over wijzigingen. Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten en producten;
Rechtvaardiging gebruik: gerechtvaardigd belang (om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten).
 

(h) Om ervoor te zorgen dat de content op onze Website relevant is. Om ervoor te zorgen dat de content op onze Websites op de voor u en uw apparaat meest effectieve wijze wordt gepresenteerd. Hiervoor kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven aan zakelijke partners, leveranciers en/of dienstverleners; 
Rechtvaardiging van gebruik: gerechtvaardigd belang (om ons in staat te stellen de content en diensten op de Website voor u beschikbaar te maken).

(i) Om te reorganiseren of wijzigingen in ons bedrijf aan te brengen in het geval dat we: (i) te maken krijgen met onderhandelingen over de verkoop van ons bedrijf of een deel ervan aan een derde; (ii) verkocht worden aan een derde; of (iii) een reorganisatie ondergaan, is het mogelijk dat we een deel van of al uw persoonsgegevens aan de relevante derde (of diens adviseurs) over moeten dragen in het kader van een due diligence proces met als doel het analyseren van een eventueel voorgestelde verkoop of reorganisatie. Het kan ook zijn dat we uw persoonsgegevens aan deze gereorganiseerde entiteit of derde moeten overdragen na de verkoop of reorganisatie, zodat deze partij de gegevens kunnen gebruiken voor dezelfde doeleinden als in deze Privacyverklaring beschreven.
Rechtvaardiging van gebruik: gerechtvaardigd belang (om ons in staat te stellen ons bedrijf te veranderen).

(j) In verband met wettelijke of reglementaire verplichtingen. We kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of gesprekken met regelgevende instanties, voor zover van toepassing. Dit kan betrekking hebben op het delen van uw persoonsgegevens met derden, de rechtbank en/of regelgevende instanties of rechtshandhavingsinstanties in verband met aanvragen, procedures of onderzoeken door dergelijke partijen waar ook ter wereld of wanneer we genoodzaakt zijn dat te doen.  Waar toegestaan en haalbaar zullen we een dergelijk verzoek aan u doorsturen of u op de hoogte brengen voordat we antwoorden, tenzij dat de preventie of opsporing van een misdrijf zou verhinderen.  
Rechtvaardiging van gebruik: wettelijke verplichtingen, juridische vorderingen, gerechtvaardigde belangen (om samen te werken met rechtshandhavings- en regelgevende instanties).

 

4. Doorgifte, opslag en beveiliging van uw persoonsgegevens

Ontvangers

4.1. Om aan uw verzoeken te kunnen voldoen is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens delen of anderszins overdragen binnen de INGENICO Groep, bijvoorbeeld aan de verkoop-, communicatie- of marketingteams van INGENICO die in uw land gevestigd zijn of relevant zijn voor uw branche. Waar gepast kunnen we uw persoonsgegevens ook overdragen aan derde partijen, bijvoorbeeld aan externe organisatoren van evenementen of partnerbedrijven die beter dan wij in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen.

4.2. We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze dienstverleners die in onze naam diensten uitvoeren, voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring. We zullen deze dienstverleners contractueel verplichten de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken of te onthullen indien dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van diensten in onze naam.

Beveiliging via internet 

4.3. Geen enkele gegevensoverdracht via internet of een website is gegarandeerd veilig.  We hebben echter commercieel redelijke fysieke, elektronische en procedurele waarborgen ingericht om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.

4.4. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op de beveiligde servers van onze onderaannemers, en toegang tot en gebruik van uw gegevens is onderworpen aan onze veiligheidsbeleid en -standaarden.  In het geval dat we u een wachtwoord hebben gegeven (of als u zelf een wachtwoord gekozen hebt) waarmee u toegang hebt tot bepaalde delen van onze Websites, bent u er verantwoordelijk voor dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en u te houden aan alle overige veiligheidsprocedures waarover we u informeren.  We vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Doorgifte buiten de EER 

4.5. Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor personeel of leveranciers in, overgedragen worden aan en/of opgeslagen worden op een bestemming buiten het land waarin u zich bevindt, waarvan de wetten inzake gegevensbescherming van een lagere standaard zouden kunnen zijn dan in uw eigen land.  We zullen in alle omstandigheden persoonsgegevens beschermen op de manier zoals beschreven in deze Privacyverklaring.  

4.6. Wanneer we persoonsgegevens overdragen van binnen de Europese Economische Ruimte (de EER) naar buiten de EER, is het mogelijk dat we specifieke aanvullende maatregelen moeten treffen om de betreffende persoonsgegevens te beschermen.  Bepaalde landen buiten de EER zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en bieden in feite vergelijkbare bescherming als de wetten inzake gegevensbescherming in de EER en er zijn derhalve geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig om uw persoonsgegevens naar deze rechtsgebieden door te geven. In landen die deze goedkeuring niet hebben gekregen (u kunt de volledige lijst hier bekijken: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm) zullen we rechtsgronden vastleggen die een dergelijke doorgifte rechtvaardigen, zoals contractuele modelbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd, of andere rechtsgronden die zijn toegestaan op basis van geldende wettelijke voorschriften.

4.7. Neem contact met ons op indien u een kopie zou willen zien van de specifieke waarborgen die van toepassing zijn op de export van uw persoonsgegevens. 

Bewaren van gegevens

4.8. Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op bedrijfsbehoeften en wettelijke voorschriften. We bewaren persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verwerkingsdoel waarvoor de gegevens zijn verzameld, en elk toelaatbaar gerelateerd gebruik. We bewaren gegevens die u aan ons hebt verstrekt bijvoorbeeld zolang als nodig is om u de diensten te kunnen verstrekken die u via onze Website hebt aangevraagd en tot de tijdslimiet voor vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit deze diensten is verstreken, of om te kunnen voldoen aan wettelijke voorschriften met betrekking tot het bewaren van deze gegevens. Indien we uw persoonsgegevens dus gebruiken voor meer dan één doel, bewaren we uw gegevens totdat het doel met de laatste bewaartermijn komt te vervallen; we zullen de gegevens echter niet meer gebruiken voor het doel of de doelen met een kortere bewaartermijn, zodra die periode is verstreken.

4.9. Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we deze ofwel onomkeerbaar anonimiseren (en kunnen we de geanonimiseerde gegevens verder bewaren en gebruiken) of op een veilige manier vernietigen. 

 

5. Uw rechten en contact met ons opnemen

Marketing

5.1. U hebt het recht ons te vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.  We zullen u informeren indien we voornemens zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of indien we voornemens zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden met een derde te delen.  U kunt gebruik maken van uw recht om dit soort verwerking te voorkomen door op de formulieren die we gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen bepaalde vakjes niet aan te vinken.  U kunt dit recht tevens op elk gewenst moment uitoefenen door contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in de paragraaf “Contact met ons opnemen”.

Gegevens bijwerken

5.2. We zullen alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat zijn.  Om ons hierbij te helpen dient u ons op de hoogte te brengen van alle wijzigingen in de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt door contact met ons op te nemen op de manier zoals beschreven in de paragraaf “Contact met ons opnemen”.   

Uw rechten

5.3. Mocht u vragen hebben over ons gebruik van uw persoonsgegevens, neemt u dan allereerst contact op met onze functionarissen voor gegevensbescherming. Onder bepaalde voorwaarden kunt u het recht hebben ons te verzoeken:

(a)    u nadere details te verstrekken over hoe we u gegevens gebruiken;

(b)    u een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die we van u hebben;

(c)    alle onnauwkeurigheden in de persoonsgegevens die we van u hebben bij te werken (zie paragraaf 5.2);

(d)    alle persoonsgegevens waarvoor we niet langer een gerechtvaardigde grond hebben deze te gebruiken te verwijderen;

(e)    in het geval dat verwerking is gebaseerd op uw toestemming kunt u uw toestemming intrekken, zodat we met die specifieke vorm van verwerking stoppen (zie paragraaf 5.1 voor marketing);

(f)    u kunt bezwaar maken tegen alle vormen van verwerking op basis van de gerechtvaardigde belangen, tenzij onze redenen voor deze verwerking zwaarder wegen dan enige inbreuk op uw rechten op gegevensbescherming; en

(g)    de manier waarop we uw gegevens verwerken te beperken gedurende de tijd dat een klacht wordt onderzocht.

5.4. U dient zich ervan bewust te zijn dat er op het uitoefenen van deze rechten bepaalde uitzonderingen van toepassing zijn en dat u deze daarom niet in alle situaties zult kunnen uitoefenen. Bovendien zullen deze rechten tussen de verschillende EU-lidstaten licht verschillen. In Frankrijk hebt u bijvoorbeeld naast de bovengenoemde rechten, het recht instructies te geven over de manier waarop u wilt dat uw gegevens na uw overlijden worden gebruikt. Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, zullen we controleren of u hierop aanspraak kunt maken en zullen we binnen het geldende tijdsbestek reageren.

5.5. Indien u niet tevreden bent over ons gebruik van uw persoonsgegevens of onze reactie op enige uitoefening van deze rechten, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont of de plaats waarin de vermeende overtreding van de wet heeft plaatsgevonden. Klikt u hier om de lijst van toezichthoudende instanties van de EU en contactinformatie te bekijken.

Contact met ons opnemen

5.6. Afhankelijk van uw locatie is de “verwerkingsverantwoordelijke” voor uw persoonsgegevens die door ons in het kader van deze privacyverklaring worden verwerkt, verschillend.  

5.7. Mocht u vragen hebben met betrekking tot deze privacyverklaring of mocht een van de hierboven beschreven rechten willen uitoefenen, neemt u dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

5.8. Hier kunt u een lijst bekijken waarop staat welke bedrijven binnen de Groep in welke landen verwerkingsverantwoordelijke zijn; tevens bevat deze lijst de contactgegevens van de relevante functionaris voor gegevensbescherming.

 

6. Cookiebeleid

6.1. Op onze websites maken we gebruik van cookies. Zie ons voor meer informatie over de manier waarop we cookies gebruiken.

 

7. Wijzigingen in onze privacyverklaring en/of ons cookiebeleid

7.1    We kunnen de content van onze websites en de manier waarop we cookies gebruiken wijzigen en derhalve in de toekomst onze Privacyverklaring en ons Cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen.  Indien we wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring of in ons cookiebeleid, zullen we hieronder de datum aanpassen waarop de teksten voor het laatst zijn bijgewerkt.  Indien deze aanzienlijke wijzigingen zijn, zullen we dit duidelijk op onze website aangeven.

7.2    Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2020.


Annex A: Use Justifications

Use of personal information under EU data protection laws must be justified under one of a number of legal “grounds” and we are required to set out the grounds in respect of each use in this policy.  An explanation of the scope of the grounds available can be found [here][link].  We note the grounds we use to justify each use of your information next to the use in the “Uses of your personal information” section of this policy.

These are the principal legal grounds that justify our use of your information: 

 • Consent: where you have consented to our use of your information (you will have been presented with a consent form in relation to any such use and may withdraw your consent by using the “unsubscribe” option in the email you have received or by using the Contact Us form).
   
 • Contract performance: where your information is necessary to enter into or perform our contract with you.
   
 • Legal obligation: where we need to use your information to comply with our legal obligations.
   
 • Legitimate interests: where we use your information to achieve a legitimate interest and our reasons for using it outweigh any prejudice to your data protection rights.
   
 • Legal claims: where your information is necessary for us to defend, prosecute or make a claim against you, us or a third party.

Annex B

Website Entity name acting as data controller Data Protection Officer / Data Protection Contact
ingenico.com INGENICO Group SA
Ingenico Terminals
Ingenico ePayments
[email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions B.V. [email protected]
ingenico.fr Ingenico France [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions SAS [email protected]
ingenico.nl Ingenico ePayments [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions B.V. [email protected]
ingenico.be Ingenico ePayments
Ingenico e-Commerce Solutions
[email protected]
Ingenico Payment Services GmbH [email protected]
Ingenico Financial Solutions [email protected]
ingenico.co.uk Ingenico (UK) Limited [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions Ltd [email protected]
ingenico.es Ingenico Iberia, S.L. [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions

[email protected]

ingenico.de/payment-services Ingenico Payment Services GmbH [email protected]
ingenico.de/smart-terminals Ingenico GmbH [email protected]
ingenico.de/epayments Ingenico e-Commerce Solutions GmbH

[email protected]

ingenico.de/marketing-solutions Ingenico Marketing Solutions GmbH [email protected]
ingenico.de/healthcare Ingenico Healthcare GmbH [email protected]
ingenico.at Ingenico Payment Services GmbH [email protected]
ingenico.it Ingenico Italia S.p.A [email protected]
Ingenico e-Commerce Solutions [email protected]
ingenico.cz Ingenico CZ s.r.o. [email protected]
ingenico.pl Ingenico Polska [email protected]
ingenico.hu Ingenico Hungary [email protected]